News update

YU-I PASS Turnstile

เข้า-ออกอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยกับ  YU-I PASS Turnstile ผลิตภัณฑ์ควบคุมประตูสำหรับใช้ในการควบคุมหรือจัดระเบียบการเข้าออกของฝูงชนตามหน่วยงาน, อาคาร, และสถานที่สำคัญๆ ที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเพื่อรองรับการให้บริการบุคคลจำนวนมาก ซึ่งมีโซลูชั่นในการใช้งาน และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับสถานที่, หน่วยงาน, องค์กร, บริษัท, หรือห้างร้านที่ต้องการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าออกแบบครบถ้วนตามขนาดการใช้งานที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mytsolutions.com/category/turnstile

Join The Discussion