สมัครตัวแทนจำหน่าย

 

สนใจผลิตภัณฑ์ และต้องการสมัครตัวแทนจำหน่ายกับทาง บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด  สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.  Download ไฟล์เอกสารสมัครตัวแทนจำหน่าย
2.  กรอกข้อมูลลงใน เอกสารใบสมัครตัวแทนจําหน่าย
3.  แนบเอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่าย 
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและกฎหมาย อายุไม ่ ่เกิน 90 วัน
  • ภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
  • สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
  • สําเนาบัญชีทางธนาคารของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีต้องการขออนุมัติวงเงินเครดิตการชําระเงิน)
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทําการสํานักงานใหญ่ สถานที่ในการวางบิล/การชําระเงิน และสถานที่จัดส่งสินค้า
4.  ส่งเอกสารมาที่เบอร์ Fax: +66 2 570 0442  หรือ E-mail มาที่ paranee@tsolutions.co.th  หรือ kirati@mytsolutions.com