Category: Parking Solution

ATB Smart Park

ATB Smart Parking เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบแนะนำที่จอดรถที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่จอดรถให้เพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้เวลาในการติดตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัวระบบจะช่วยแนะนำข้อมูลยานพาหนะให้แก่ผู้มาใช้บริการสถานที่ในอาคารจอดรถ และที่จอดรถกลางแจ้ง โดยระบบเหมาะกับการใช้งานพวก ศูนย์การค้า โรงแรม ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ สนามบิน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย   ระบบแนะนำที่จอดรถแบ่งเป็น …